Kupariputkien sääntelyn tulevaisuus Euroopan unionissa: EPD:t ja LCA:t haltuun

Euroopan unioni (EU) on maailmanlaajuisen ympäristösääntelyn eturintamassa ja raivaa tietä kohti kestävää tulevaisuutta. Tämä kunnianhimoinen tavoite vaikuttaa merkittävästi useisiin teollisuudenaloihin, mukaan lukien kupariputkisektoriin, jonka tuotteet ovat  keskeisessä roolissa muun muassa  LVI-järjestelmissä. Ympäristötuoteselosteiden (EPD) ja elinkaariarviointien (LCA) sisällyttäminen lainsäädännön piiriin tarkoittaa merkittävää muutosta kohti rakentamisen läpinäkyvyyttä, ja edesauttaa kestävien tuotteiden valinnassa. 

Ympäristösääntelyn ymmärtäminen

Ympäristötuoteselosteet (EPD) ja elinkaariarvioinnit (LCA) ovat välttämättömiä tuotteiden ympäristövaikutusten arvioinnissa ja vertailukelpoisuudessa.

Ympäristötuoteseloste (EPD) kertoo tuotteen matkan kohti kestävyyttä, ja siinä keskitytään tuotteen elinkaariarviointiin (LCA), joka on jaettu eri vaiheisiin:
A1-A3 kuvaavat yksityiskohtaisesti  valmistamisen vaiheita, jotka kattavat materiaalien hankinnan ja tuotannon;
A4-A5 keskittyvät tuotteen kuljetukseen ja asennukseen;
B1-B5 kattavat tuotteen käyttöiän, mukaan lukien huollon ja korjaukset;
C1-C4 käsittelee käyttöiän loppuvaihetta, sisältäen hävittämisprosessit.
D tarkastelee tuotteen uudelleenkäyttö-, hyödyntämis- ja/tai kierrätysmahdollisuuksia.

  • Ympäristötuoteselosteet (Environmental Product Declarations, EPD) toimivat eräänlaisena passina tuotteille. Ne tarjoavat yksityiskohtaista tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksesta uuden rakennuslain vaatimusten mukaisesti, , mikä on eduksi  markkina-aseman kannalta. Kupariputket ovat olennaisia LVI-järjestelmissä, ja niille EPD tarjoaa keinon viestiä ympäristöystävällisyydestä asiakkaille, viranomaisille ja markkinoille.
  • Elinkaariarviointi (LCA) on kattava tutkimus, jossa arvioidaan tuotteen kaikkiin elinkaaren vaiheisiin liittyviä ympäristövaikutuksia “kehdosta hautaan”. Kupariputkiteollisuudelle elinkaariarvioinnit ovat olennaisia, joissa tunnistetaan ympäristösuorituskyky – aina raaka-aineiden louhinnasta ja käsittelystä valmistusprosessiin, käyttöön ja kierrätykseen asti.

Thinkstep AG:n Copper Alliance -järjestölle tekemä LCA-tutkimus määrittää kupariputkien tuotannon moninaiset ympäristövaikutukset. Tutkimuksessa korostetaan kuparikatodin käytön ja energiankulutuksen merkitystä sekä kierrätyksen korvaamatonta roolia kokonaisympäristöjalanjäljessä.

EU-sääntelyn kehitys: Kohti kestäviä toimintatapoja

EU:n keskittyminen kestävään kehitykseen vaikuttaa käytettävien materiaalien, kuten kuparin  sääntelyyn.. Keskeiset säädökset edellyttävät ympäristövaikutusten kokonaisvaltaista määrittämistä  ja suorituskyvyn vertailuarvoja:

Rakennustuoteasetuksella (CPR) standardoidaan rakennustuotteiden testaukseen ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät menetelmät. Niillä varmistetaan, että tuotteet täyttävät korkeat turvallisuus- ja ympäristöstandardit, joilla helpotetaan tuotteiden vapaata liikkuvuutta EU:n markkinoilla.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) tarkoitus on kirittää rakennusten energiatehokkuuden parantamista ja edistää EU:n kestävän kehityksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevia tavoitteita.

Ecodesign-asetuksella pyritään parantamaan tuotteiden kierrätystä ja energiatehokkuutta. Asetuksella vahvistetaan EU:n sitoutumista kestävään taloudelliseen tulevaisuuteen.

Asetusten päämääränä on:

  • Entistä läpinäkyvämpi toiminta: Tulevat säädökset edellyttävät todennäköisesti yksityiskohtaisempaa ympäristöasioiden raportointia, mikä nostaa ympäristötuoteselosteet entistä tärkeämpään rooliin. Digitaalisen tuotepassin (DPP) käyttöönotto antaa yksityiskohtaisia tietoja tuotteen kestävyydestä, ja lisää siten avoimuutta ja helpottaa tuotteen kierrätystä ja korjausta.
  • Tuotesuunnittelun innovaatiot: Elinkaariarvioinnista (LCA) saatavat oivallukset voivat ohjata tuotesuunnittelua. Tämä voi johtaa tuotteisiin, jotka ovat sekä tehokkaampia ja omaavat pienemmän ympäristöjalanjäljen, koska niissä käytetään kupariputkia. Tuotteiden kestävyydelle, uudelleenkäytettävyydelle, päivitettävyydelle ja korjattavuudelle on asetettu lisävaatimuksia.
  • Parempi kilpailuetu: Ympäristötuoteselosteiden (EPD) ja elinkaariarviointien (LCA) käyttöönottajat voivat saada kilpailuetua, houkutella ympäristötietoisia kuluttajia ja noudattaa helpommin tulevia säädöksiä.
  • Avain markkinoille pääsyyn: Kun EU siirtyy kohti kiertotaloutta, säädökset saattavat suosia yhä enemmän tuotteita, joilla on dokumentoidut ympäristövaatimukset. EPD:t ja LCA:t ovat avainasemassa, kun halutaan päästä markkinoille, osallistua ympäristöystävällisiin hankintaprosesseihin ja noudattaa ekologisen suunnittelun vaatimuksia.

Harppaus kohti kestävyyttä: Case Cupori 

Cupori on suomalainen kupariputkien valmistaja ja kestävän kupariosaamisen edelläkävijä. Cuporin kupariputkien hiilijalanjäljen arviointi on merkittävä askel kohti tuotteiden ympäristövaikutusten ymmärtämistä ja minimoimista. Arviointi, joka on dokumentoitu VTT:n raportissa, paljastaa, että Cuporin kierrätetystä kuparista valmistettujen kupariputkien hiilijalanjälki on vain 0,65 CO2e kg/kg Cu-putkea. Tämä maailmanlaajuisten standardien mukainen ja Suomen kansalliseen hiilidioksidin päästötietokantaan päässyt arviointi osoittaa, että Cupori on sitoutunut ympäristövaikutusten minimointiin ja EU:n säädösten noudattamiseen. Tämä luku on keskeinen useista syistä:

  • Kestävän kehityksen vertailuanalyysi: Laskelma, joka perustuu vuoden 2019 tuotantotietoihin ja noudattaa EN 15804 + A21 -standardia, toimii esikuvana alan kestävyydelle. Se noudattaa IPCC:n vuonna 2013 tekemää ehdotusta hiilidioksidipäästöjen kuvaamiseksi, ja on siten maailmanlaajuisesti vertailukelpoinen laskelma. 
  • Osa kansallisia tietokantoja: Tulokset on otettu mukaan Suomen kansalliseen rakentamisen hiilidioksidipäästöjä koskevaan tietokantaan, joka on Suomen ympäristökeskus SYKEn kehittämä työkalu. Tulokset löytyvät myös Ruotsin Boverketin kehittämästä ilmastotietokannasta. Tietokantoihin pääsy korostaa Cuporin sitoutumista kestävään kehitykseen, ja toimii myös arvokkaana referenssinä rakennusteollisuudelle ja auttaa ympäristöystävällisten materiaalien valinnassa.
  • Elinkaariarvioinnin (LCA) näkökulma: Laskenta kattaa elinkaaren vaiheet A1-A3, eli kupariputkien elinkaariarvioinnin”kehdosta portille” . Tämä sisältää kierrätettyjen raaka-aineiden käsittelyn, kuljetuksen ja valmistusprosessit, ja antaa kattavan kuvan tuotteen ympäristöjalanjäljestä.

Kiertotalousmallin edelläkävijä

Cuporin hiilijalanjälkilaskelman tarjoama yksityiskohtainen analyysi on esimerkki avoimuudesta ja vastuullisuudesta, jota EU:n tulevat säädökset edellyttävät kaikilta aloilta. Cupori on halunnut proaktiivisesti arvioida ja julkaista tuotteidensa ympäristövaikutukset. Siten yritys ei ole vain vaatimusten mukainen valmistaja vaan alansa johtava toimija maanosassa, joka siirtyy kohti kiertotalousmallia, jossa tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo säilyy mahdollisimman pitkään. Cuporin keskittyminen materiaalien uudelleenkäyttöön ja pyrkimykset hiilijalanjäljen minimoimiseksi ilmentävät tämän mallin periaatteita, ja tarjoaa suunnan niin kupariputkiteollisuudelle kuin muillekin toimialoille.

Teemu Pihl
Quality Manager
Cupori
+358 40 868 5179
teemu.pihl@cupori.com